Regulamin www.sweed.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.sweed.pl, zwanego dalej "Serwisem".

2. Serwis prowadzony jest przez firmę LW Bartłomiej Płatek, z siedzibą: ul. Krańcowa 15, 98-220 Zduńska Wola, posiadającą NIP: 8291703784, , zwaną dalej "Administratorem".

3. Adres i dane kontaktowe Serwisu: ul. Krańcowa 15, 98-220 Zduńska Wola.

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 

§ 2 Serwis

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zamówić subskrypcję paczki z produktami spożywczymi.

2. Paczka zawiera losowo wybrane pełnowartościowe produkty spożywcze w ilości:

  1. co najmniej 5 w przypadku pakietu SweedPACK
  2. co najmniej 8 w przypadku pakietu SweedBOX
  3. określonej w ofercie na stronie sklepu w przypadku Paczek okazjonalnych.

oraz może zawierać próbki innych produktów.

3. Paczka wysyłana jest raz w miesiącu, najpóźniej do 14 dnia miesiąca, dla zamówień złożonych w miesiącu wcześniejszym. Czas dostawy to maksymalnie 4 dni robocze.

4. Użytkownik ma możliwość wyboru dowolnego okresu subskrypcji. W szczególności Użytkownik może wybrać jednorazowe zamówienie paczki (wówczas otrzyma jedną paczkę), albo subskrypcję na dłużej wybrany okres (wówczas przez cały okres subskrypcji Użytkownik otrzymuje 1 paczkę w miesiącu).

5. Zamówienia zarówno jednorazowe jak i cykliczne zbierane są do ostatniego dnia danego miesiąca. Złożenie i opłacenie zamówienia w tym okresie umożliwia wysłanie paczki Użytkownikowi w ramach najbliższej akcji.

 

§ 3 Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a. łącze internetowe o przesyle danych 256 kbps lub szybsze,

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 9.0 lub innych przeglądarek obsługujących framework Angular;

c. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java;

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. Witryna Serwisu dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 1024px na 768px.

 

§ 4 Zasady zawierania umów

1. Użytkownik, przed dokonaniem zamówienia ma możliwość zapoznania się z przykładami subskrypcji paczki na stronie Serwisu.

2. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga zarejestrowania konta Użytkownika.

3. Użytkownik składa zamówienia na subskrypcję paczki poprzez dokonanie wyboru wielkości paczki oraz okresu subskrypcji paczki lub wskazanie, iż będzie to zamówienie jednorazowe i wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia. Dokonanie zamówienia usług wymaga rejestracji w Serwisie.

4. Zamówienia w ramach akcji w danym miesiącu przyjmowane są do ostatniego dnia tego miesiąca. Opłacone zamówienia wysyłane są do 14 dnia następnego miesiąca.

5. Aktualny Cennik usług, zawierający ceny paczki oraz koszty dostawy paczki, zamieszczony jest w Serwisie. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są cenami brutto, są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Serwis w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia potwierdza warunki usługi wybranej przez Klienta i przyjęcie zamówienia. Jednocześnie Klient otrzymuje dane niezbędne do wykonania płatności za zamówioną usługę. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

7. Klient i Serwis związani są ceną usługi obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

8. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności:

a. zwykły przelew.

b. płatności internetowe tpay.com.

9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Użytkownika i zaksięgowania jej przez Tpay.com, po uprzednim otrzymaniu

potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis. Umowa zawierana jest na czas wskazany przez Użytkownika.

10. Zamówienia nie będą realizowane wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty przez operatora płatności Tpay.com.

11. O tym, podczas której akcji wysyłkowej zostanie wysłana paczka decyduje data zaksięgowania płatności.

 

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być składane drogą mailową na adres reklamacje@sweed.pl lub za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres Serwisu.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówionej paczki produktów z umową, Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres reklamacje@sweed.pl lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Serwisu. Wnosząc reklamację prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, ID zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

4. W zakresie reklamacji wniesionej przez Konsumenta stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzecz. W przypadku subskrypcji dłuższej niż 1 miesiąc, termin ten liczony jest od dnia wydania pierwszej paczki.  Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listem poleconym na adres Serwisu, lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@sweed.pl. Wzór formularza znajduje się pod poniższym linkiem: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216

2. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Serwisu. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Serwis dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot środków nastąpi w sposób w jaki konsument dokonał zapłaty. Ewentualna zmiana sposobu zwrotu może nastąpić po uzgodnieniu tego sposobu z konsumentem.

6. Serwis może odmówić odbioru przesyłek przesłanych na adres Serwisu za pobraniem, bez uprzedniego uzgodnienia tej formy przesyłki ze Serwisem.

 

§ 7 Prawa i obowiązki Stron

1. Serwis zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz swoich Klientów z należytą starannością.

2. Każdy Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu, w zakładce Regulamin.

2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku planowanych zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości na podany przez Klienta e-mail wraz z informacją o zakresie planowanych zmian i datą, od której zmiany wejdą w życie, nie wcześniejszej niż po 14 dniach od dnia otrzymania tej informacji. Tożsama informacja zostanie opublikowana na stronie Serwisu, nie później niż na 14 dni przed datą wejścia zmian w życie.

4. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze lub strony postanowiły inaczej.

5. Klient w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach może odmówić akceptacji wprowadzonych zmian, w tym poprzez złożenie sprzeciwu lub przesłanie informacji o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian na e-mail: reklamacje@sweed.pl lub adres Administratora wskazany w postanowieniach ogólnych. W takim przypadku konto Klienta zostanie usunięte w dniu wejścia w życie zmian.

6. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach: informacji, materiałów, grafiki, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).